Reglement


Sportclub Olympia, versie juli 2022

Afspraken
1 De groepsapp wordt uitsluitend gebruikt voor mededelingen vanuit het bestuur, nieuwsbrieven of afmeldingen voor een les. Heeft iemand een opmerking of suggestie dan kan dat persoonlijk bij de leiding of bij het bestuur worden gemeld.
2 Nieuwe leden krijgen 2 gratis proeflessen. Bij deze lessen is het toegestaan voor ouders om te kijken. Na de proeflessen mogen er geen ouders meer kijken (uitgezonderd peutergym).
3 De kinderen moeten in de kleedkamer wachten totdat de trainer ze haalt of totdat de andere kinderen klaar zijn met gymmen.
4 Op het moment dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 in de kleedkamer zijn om zich om te kleden is het niet wenselijk dat er ouders aanwezig zijn in de kleedkamer i.v.m. privacy van de kinderen.
5 In de zaal zijn schoenen met witte zolen verplicht.
Aansprakelijkheid van de vereniging
SC Olympia heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van het onrechtmatig vervreemden van andermans eigendommen tijdens de lessen. Gelieve waardevolle spullen thuis te laten.

Contributie/lidmaatschap
Ieder nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de proeflessen dient het nieuwe lid te worden aangemeld. Dit kan bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website, of door invullen van het aanmeldformulier op papier (aanwezig in de Strohalm). Aanmelden kan op elk moment in het jaar. Na de aanmelding zal de penningmeester de contributie (eventueel naar rato) incasseren.

Leden van Olympia zijn contributie verschuldigd voor het lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt elk jaar in de ALV vastgesteld en vermeld op de website. Bij tussentijds instromen wordt de contributie naar rato berekend.
De contributie wordt per kwartaal voldaan, bij voorkeur d.m.v. automatische incasso.

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk op 4 momenten in het jaar. Afmeldingen dienen uiterlijk voor 15 september, 15 december, 15 maart of 15 juni schriftelijk te zijn doorgegeven via het opzegformulier op de website of via email aan de secretaris.
Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor afmelding tussentijds wenselijk is, dan dient er persoonlijk contact gezocht te worden met het bestuur, zodat onderzocht kan worden of we tot een passende oplossing kunnen komen.

Ereleden
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid tot erelid benoemen wegens bijzondere verdiensten. Eerder werd een lid tevens erelid bij lidmaatschap met de duur van 25 jaar. Vanwege (door brand) verloren gegane ledenadministratie werd deze laatste mogelijkheid afgeschaft.
Ereleden zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen en hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. De titel kan slechts worden afgenomen wanneer het handelen van een erelid (binnen of buiten de vereniging) ontoelaatbaar is.

Vrienden van Olympia
Eenieder kan zich aanmelden als Vriend van Olympia en daarmee met een jaarlijkse of eenmalige financiële bijdrage de sportclub ondersteunen. De betaling vindt jaarlijks plaats in april door automatische incasso of eigen overschrijving.

Kledingvoorschriften
Allen: schoenen met zwarte zool zijn in de zaal niet toegestaan, geen ‘straatschoenen’.
Allen: lange haren graag vast (bv. paardenstaart of vlecht), geen sieraden.
Turnen: goed aansluitende kleding (zoals gymnastiekpakje of sportbroekje met hemd) en turnschoenen/turnslofjes verplicht ten behoeve van de veiligheid.
Tijdens wedstrijden:

  • Voor de jongens: sportbroekje en hemd
  • Voor de meisjes: gymnastiekpakje
  • Voor alle jongens en meisjes: turnslofjes
    Wedstrijdkleding (uitgezonderd turnslofjes) wordt beschikbaar gesteld door en blijft eigendom van de sportclub.

Onkostenvergoeding
Aan bestuursleden kan voor gemaakte kosten, zoals ten behoeve van de sportclub gemaakte telefoon- en reiskosten, jaarlijks een vergoeding van maximaal €50,- worden toegekend.
Aan vrijwilligers die een bovengemiddelde bijdrage leveren kan naar redelijkheid, met als leidraad de regels van vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding (bijvoorbeeld reiskosten), door het bestuur een vergoeding worden toegekend.
Overige kosten gemaakt door bestuursleden en/of vrijwilligers kunnen d.m.v. een geldige bon gedeclareerd worden bij de penningmeester.

Slotbepaling
Dit reglement is leidend, tenzij er omstandigheden zijn die vragen om een (tijdelijke) aanpassing. Communicatie hierover vindt plaats via een nieuwsmail. In gevallen waarin de statuten en het reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Contactformulier